MENU 34

SCALLOP - FENNEL - OYSTER

ELK - JERUSALEM ARTICHOKE - LINGONBERRY

COD - CEPS - BRUSSEL SPROUTS

DUCK - CELERIAC - PEAR

CELERY - YOGHURT - SPRUCE

 ALMOND - CHOCOLATE - BLACKCURRANTS

 

 755 SEK

 

9-10-2019